Not found
Title "ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ / โดย มนัส โกมลฑา.
Author มนัส โกมลฑา
Publication [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Detail (16), 779 หน้า ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed