Not found
Title Change agents : ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง / ผู้จัดโครงการ เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ ; บรรณาธิการ พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ.
Publication กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้วยการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย, [2555?]
Detail 213 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed