ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
Title Seven databases in seven weeks : a guide to modern databases and the NoSQL movement / Eric Redmond, Jim R. Wilson ; [edited by Jacquelyn Carter].
Author Redmond, Eric
Publication Dallas, Tex. : Pragmatic Bookshelf, 2012
Detail xiii, 333 pages : illustrations ; 23 cm
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   
คุณ สุรเดช เพชรานนท์  1 Sep 2016 15:42  
หลักสูตรเร่งรัดเรียนรู้ฐานข้อมูล 7 ตัวใน 7 สัปดาห์ PostgreSQL,Riak,HBase,MongoDB,CouchDB,Neo4J,Redis
    page : 1 
Sign in for add comments

    Recently viewed