Title "อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวนและความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม / ภูริฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ณัฐพล ใจจริง.
Author ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
Publication กรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 383 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed