ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
Title การพัฒนาสื่อ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์.
Author วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
Publication กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 228 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed