Month/Year :  
Found 48 Title Show     Per Page
image
Source Types Computer File
Title วารสารศาลรัฐธรรมนูญ Constitutional Court Journal.
Authorศาลรัฐธรรมนูญ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553-<2558>.
Call NumberCD03766
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด
Authorศิริวรรณ แสงอินทร์,บรรณาธิการ.
Publishedชลบุรี :คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2558.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = Gerontological nursing 1
Authorทีปภา แจ่มกระจ่าง.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2558, [2015].
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Computer File
Title รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประะดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549-<2554>.
Call NumberCD03755
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Visual
Title Wu guo jie xing dong
AuthorWang, Zhifei.
PublishedGuangzhou : Guangzhou yin xiang chu ban she chu ban : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, 2006.
Call NumberCD03848
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Visual
Title Shui hu quan zhuan Outlaws of the marsh
AuthorShi, Nai'an, approximately 1290-approximately 1365.
Published[Guiyang] : Guizhou dong fang yin xiang chu banshe ; [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuanbo you xian gong si zhi zuo zong jing xiao, [2002].
Call NumberCD03850
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic skills in nursing
Authorอรุณรัตน์ เทพนา,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2549.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Computer File
Title รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี ... รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548-<2553>.
Call NumberCD 03619
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Visual
Title สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
Authorกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, [2548].
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป = Common geriatric problemsfor general practitioner
Authorชัยยุทธ เจริญธรรม,บรรณาธิการ.
Publishedเชียงใหม่ :ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Visual
Title สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
Authorกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, [2548].
Call NumberCD 03161
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Visual
Title สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
Authorกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, [2548].
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Serial
Title LIPS.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท เอมมารุต,2545-.
Call NumberJournal
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Serial
Titleแพรว.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2539-.
Call NumberJournal
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Serial
Title อ่าน. อ่าน.
Publishedกรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2551-2553.
Call NumberJournal
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา