Month/Year :  
Found 44 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title MIMS.
AuthorTIMS (Thailand) Ltd.
PublishedBangkok : $TIMS, 2010.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title MIMS.
AuthorTIMS (Thailand) Ltd.
PublishedBangkok :$TIMS, 2011.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title MIMS.
AuthorTIMS (Thailand) Ltd.
PublishedBangkok :$TIMS, 2004.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title MIMS.
AuthorTIMS (Thailand) Ltd.
PublishedBangkok : $TIMS, 2010.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title MIMS.
AuthorTIMS (Thailand) Ltd.
PublishedBangkok :$TIMS, 2008.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title คู่มือสร้างสุขด้วย...รอยยิ้ม
Authorกระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต
Publishedกรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
Call NumberBF ค7 2546
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title การสวดพระอภิธรรมและสังคม
Authorอดิศร ถิรสีโล.
Publishedกรุวเทพฯ :หาดทิพย์,ม.ป.ป.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title รวมกฎหมายสภาเภสัชกรรม
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
Publishedนนทบุรี :สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม,2558, [2015].
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title MIMS : antimicrobial guide
AuthorLeong, Wai Fun,ed.
PublishedBangkok :TIMS,2009.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title Mims annual Thailand 2012 : Full prescribing information.
PublishedBangkok : TIMS (Thailand) Ltd, 2012.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title อมฤตพจนา (พุทธศาสนสุภาษิต)
Authorพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์พุทธศาสนา,2548.
Call NumberBQ5798.T5 อ4พ 2548
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
image
Source Types Book
Title MIMS cardiovascular guide Thailand
AuthorLeong, Wai Fun,ed.
PublishedBangkok :TIMS (Thailand) Ltd.,c2004.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ปกเกล้าธรรมราชา สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title สารานุกรมสมุนไพรไทย-จีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย
Authorวิทยา บุญวรพัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย, 2554.
Call NumberQV766 ว6ส 2554
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title วิถีพ่อ วิถีพอเพียง มิติของคริสตชนบนผืนแผ่นดินไทย
Authorทองหล่อ นาคสุขศรี, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2550.
Call NumberHC445 ว6 2550
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา