Found: 21,520  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
Call NumberHD58.9 ส6ก 2555
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"Coffee Secret" สูตรลับเปิดร้านกาแฟให้รุ่ง /ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล.
Authorบุษกร เสนากุล.
Publishedกรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดียว, 2551.
Call NumberHD9199.A2 ป7ค 2551
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช / พลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Authorมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา.
Publishedนครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call NumberHQ77.2.T5 พ4ก 2550
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
image
Source Types Book
Title"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน /ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Authorธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
Call NumberHF5549.5.C67 ธ6ค 2555
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 6 JTEPA ณ ปีที่ 10 : การปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น?
Authorสิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.
Publishedโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberHD ส7ญ 2561
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title "ตากใบ" ในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้
Authorจันจิรา สมบัติพูนศิริ.
Publishedนครปฐม :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล,2550.
Call NumberHN700.55.S65 ต6 2550
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"ป้องกันปัญหาราคาแพง" :วิธีป้องกันวิกฤตก่อนปัญหาเกิด คู่มือที่เจ้าของธุรกิจและนักบริหารทุกคนต้องมี /โดย เดบรา คุนทซ์ ทราเวอร์โซ ; แปลและเรียบเรียงโดย นาถกมล บุญรอดพานิช.
Authorทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์.
Publishedกรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
Call NumberHD30.28 ท4ป 2546
Locationศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
image
Source Types Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่อง เพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ.
Authorกฤตยา อาชวนิจกุล.
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call NumberHQ1750.55 ผ7 2547
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา บรรณาธิการ.
Authorกฤตยา อาชวนิจกุล.
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call NumberHQ1236 ผ75 2548
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
Authorสุริชัย หวันแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call NumberHN700.55 ส7พ 2548
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"พอเพียง โลกเย็น" :การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2553 /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Authorการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 :2553 :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Publishedกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call NumberHC445.A5 ก6พ 2553
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title "ฟัง" แต่ยังไม่ "เชื่อ"
Authorวีรพงษ์ รามางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberHC445 ว6ฟ 2547
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"ระบบความมั่นคงทางสังคมของทวีปยุโรป" =Social security throughout the world : Europe, 2002 /[คณะผู้จัดทำ ฉ ันทนา บุญอาจ ผู้ตรวจทานแก้ไขและเรียบเรียง ; แปล ปาริชาต ศรีประเสริฐ ... และคนอื่นๆ].
Authorปาริชาต ศรีประเสริฐ.
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม, 2547.
Call NumberHD7164 ร6 2547
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title"รัก" คือคำนั้น =The F word /โดย Melly Bare ; สายพิณ คำพา แปล.
Authorแบร์, เคลลี่.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
Call NumberHQ743 บ8ร 2551
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed