Found: 17  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title15 ปี รามคำแหง /มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Authorมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Publishedกรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2529.
Call Numberทม0901 13ร 2539
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title 25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Authorมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.คณะพยาบาลศาสตร์
Published[สงขลา] :ลิมบราเดอร์ส การพิมพ์,[2541].
Call NumberLG395.T5 ส2ย
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช / วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
Authorวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
Call NumberLG395.N61 ว6ห 2541
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
TitleMader's understanding human anatomy and physiology / Susannah Nelson Logenbaker
AuthorLogenbaker, Susannah Nelson (Susannah N.)
PublishedBoston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education, c2008
Call NumberQS4 L832M 2008
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleกองทุนประชากรแห่งประชาชาติกับข้อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ณ กรุงไคโร /กรมอนามัย.
Authorกรมอนามัย.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536.
Call NumberGOV. สธ06 07ก 2539
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleคู่มือยุวมัคคุเทศก์ /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Published[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [25...].
Call NumberGOV. นร20 06ค
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleจะแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทอย่างไร /กรมการพัฒนาชุมชน.
Authorกรมการพัฒนาชุมชน.
Publishedกรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2538.
Call NumberGOV. มท04 11จ 2538
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleนโยบายของรัฐบาลกับกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร /สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544.
Call NumberJQ1745.A1 ส6น 2544
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleบัญชีรหัสหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย.
Authorกรมอนามัย.กองอาชีวอนามัย.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [253...].
Call NumberGOV. สธ0611 05บ 2535
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ /
Authorสมหมาย ปะติตังโข,
Call Number615.321 ส287ผ 2560
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 /ทบวงมหาวิทยาลัย.
Authorทบวงมหาวิทยาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จำกัด, 2543.
Call NumberGOV. ทม 05ร 2543
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี 2531 สำนักงานสถิติแห่งชาติ /สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published[กรุงเทพฯ] : [สำนักงาน], [2531].
Call NumberGOV. นร15 01ร 2531
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี 2541 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ /องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.
Authorองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.
Published39 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
Call NumberGOV. กษ14 01ร 2541
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2533 และ 2534 /สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Authorมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.สำนักวิจัยและพัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2536.
Call NumberGOV. ทม4617 01ร 2533-2534
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleรายงานสถิติการศึกษาปี 2535 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร /สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
Authorสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
Publishedกรุงเทพฯ : งานผลิตสื่อการเรียนการสอน, [2535].
Call NumberGOV. รอ09 02ร 2535
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed