Month/Year :  
Found 50 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ =Human anatomy and physiology /รำแพน พรเทพเกษมสันต์.
Authorมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
Call NumberQS4 ร6ก 2549
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology
Authorเยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล,บรรณาธิการ.
Publishedขอนแก่น :ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2555.
Call NumberQZ4 พ4 2555
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ชีวเคมี
Authorมนตรี จุฬาวัฒนทล.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
Call NumberQD415.B1 ม3ช 2542
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
Authorผาสุก มหรรฆานุเคราะห์,บรรณาธิการ.
Publishedเชียงใหม่ :ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Call NumberQS4 ต6 2553
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด
Authorณัฐวุธ สิบหมู่,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :โฮลิสติก พับลิชชิ่ง,2559.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Journal
Title ชีวจิต ชีวจิต.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541-.
Call NumberJournal
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleเภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่ ; ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Publishedกรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2552.
Call NumberQV4 ภ75 2552
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleระบาดวิทยา =Epidemiology /ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.
Authorไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call NumberWA105 พ9ร 2553
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleกายวิภาคศาสตร์ 1=Anatomy /บังอร ฉางทรัพย์.
Authorบังอร ฉางทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call NumberQS4 บ6ก 2552
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleระบาดวิทยา =Epidemiology /ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.
Authorไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call NumberWA105 พ9ร 2552
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ไวรัสวิทยา.
Authorพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :อักษรสมัย,2559.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleรวมคำบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleหลักการตลาด = Principles of marketing /ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์.
Authorศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ : ท้อป, 2555.
Call NumberHF5415 ศ6ห 2555
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Titleสรีรวิทยา 2 /คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล.
Authorสุพรพิมพ์ เจียสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
Call NumberQT4 ส4 2553
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
image
Source Types Book
Title ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย.
Authorสมพงษ์ ใจดี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
Call NumberQC21.2 ส4ฟ 2546
Locationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา