Search again

Found: 241  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก / อรพรรณ คงทรัพย์.
Author
อรพรรณ คงทรัพย์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QZ140 อ4ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของประชากรไทยในภาคใต้ / อุมาภรณ์ กำลังดี.
Author
อุมาภรณ์ กำลังดี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RA645.L84 อ7ป 2550,WF141 อ7ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / วิภาพร บุญพิทักษ์.
Author
วิภาพร บุญพิทักษ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WP480 ว6ป 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์.
Author
วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WA546 ว6ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ชนก จามพัฒน์.
Author
ชนก จามพัฒน์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WM290 ช3ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงในระหว่างการนัดพบของคู่รักวัยรุ่น : กรณีวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / เสาวนีย์ ไชยาวรรณ.
Author
เสาวนีย์ ไชยาวรรณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
WS462 ส7ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีผลกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง / เจริญ ปราบปรี.
Author
เจริญ ปราบปรี.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WC503 จ4ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ถวิล ซำคง.
Author
ถวิล ซำคง.
Published
[นนทบุรี] : สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ, 2550.
Call Number
WY105 ถ5ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา / สุภา แก้วบริสุทธิ์.
Author
สุภา แก้วบริสุทธิ์.
Published
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA30 ส7ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษาวัณโรคปอดในผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อในเขตเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553 / รัตนภรณ์ มังคะมณี.
Author
รัตนภรณ์ มังคะมณี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WF300 ร6ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอบน / ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Author
ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WX159 ป6ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะผิดปกติในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโตผ่านทางท่อปัสสาวะ / อรทัย พินสุวรรณ์.
Author
อรทัย พินสุวรรณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC901.75 อ4ป 2550,WJ752 อ4ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร

image
ปัจจัยพื้นฐานความรุนแรงของการบาดเจ็บและความวิตกกังวลของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บและพยาบาล / จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Author
จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA275 จ7ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัญหาการนอนไม่หลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านมะกอกใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง / ประพิณ รักษาทอง.
Author
ประพิณ รักษาทอง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC548 ป4ป 2552,WM188 ป4ป 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลการสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช / กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Author
กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QU145 ก6ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles