Search again

Found: 241  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการจัดการปัญหาโรคหนอนพยาธิติดต่อผ่านดินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง = Effect of soil-transmitted helminthiasis management in Ban Had Kai Tao, Prim...
Author
อังคณา เกลี้ยงประดิษฐ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
RA644.H38 อ6ผ 2549,WC800 อ6ผ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ผลของการจัดการเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจส่วนบนในศูนย์เด็กเล็กบ้านคันธง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วนิดา นรสิงห์.
Author
วนิดา นรสิงห์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
RJ406 ว3ผ 2549,WS200 ว3ผ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2/ กรรณิการ์ ศรีสมทรง.
Author
กรรณิการ์ ศรีสมทรง.
Published
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
Call Number
WK810 ก4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการสนับสนุนการเดินร่วมกับการแกว่างแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และเส้นรอบเอว ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม / เกสราวรรณ ประดับพจน์.
Author
เกสราวรรณ ประดับพจน์.
Published
นครศรีธรรมราช : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WK820 ก7ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าศาลา / อุไร จเรประพาฬ.
Author
อุไร จเรประพาฬ.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงสขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA308 อ7ผ 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช / สรีพร ชมบุญ.
Author
สรีพร ชมบุญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WS366 ส4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของโปรแกรมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต่อการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน จังหวัดนครศรีธรรมราช / ดลรวี แวเยง.
Author
ดลรวี แวเยง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QV292 ด4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเข้าร่วมออกกำลังกาย / อุมาพร สมหวัง.
Author
อุมาพร สมหวัง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WT120 อ7ผ 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้องหลังผ่าตัด / สมจิตร์ ยอดระบำ.
Author
สมจิตร์ ยอดระบำ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
WI900 ส4พ 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะการทำงานของไตกับการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน / กรวิชญ์ สุขลิ้ม = Prognostic implications of renal function and cardiovascular / Khorawit Sooklim
Author
กรวิชญ์ สุขลิ้ม,
Published
[กรุงเทพฯ] : [จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2548
Call Number
WG300 ก4ภ 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะสุขภาพและการบริหารจัดการขาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธิศา ทองประสิทธิ์.
Author
สุธิศา ทองประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WF600 ส7ภ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะหง่อมเกินวัย : การวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน / นุชอนงค์ อินทนู.
Author
นุชอนงค์ อินทนู.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WT100 น7ภ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Nutritional status and health status of patients with chronic obstructive pulmonary disease / ลัดดา จามพัฒน์.
Author
ลัดดา จามพัฒน์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
RC776 ล6ภ 2549,WF600 ล6ภ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ = Development of self-care agency model in persons withHIV infection/AIDS / พิกุล นันทชัยพันธ์.
Author
พิกุล นันทชัยพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
Call Number
WC503 พ6ร 2539
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
วัฒนธรรมการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ : การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Culture ofself-care among persons with HIV infection and AIDS : astudy in the Northeast, Thailand / บำเ...
Author
บำเพ็ญจิต แสงชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Number
WC503 บ6ว 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles