Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่ / บรรณาธิการ, พิสมัย เจริญปัณญวิชย์ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2559.
Call Number
WP322 น8 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
เวชศาสตร์โมเลกุล = Molecular medicine / บรรณาธิการ สุรางค์ นุชประยูร, จินตนา จิรถาวร, ณัฏฐิยา หิรัญกาจน์.
Author
จินตนา จิรถาวร.
Published
กรุงเทพฯ : Text and Journal Publication, 2546.
Call Number
QZ50 ว7 2546,QH506 ว7 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles