about

การบริหารงาน

ประกอบด้วย 3 ระบบงานด้วยกัน
 1.   งานบริหาร

ประกอบด้วย

         1. งานสารบรรณ
             - ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารโต้ตอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
             - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
             - จัดเก็บ รวบรวมเอกสารอย่างมีระบบ
         2. งานการเงินและบัญชี
             - รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายการรับ จ่ายงบประมาณประจำเดือน
         3. งานพัสดุและครุภัณฑ์
             - ควบคุม ดูแล ประสานงาน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
         4. งานประชาสัมพันธ์
             - รวบรวมและจัดทำคู่มือการใช้และให้บริการของห้องสมุด
             - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและบริการของห้องสมุด
             - จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

          2.   งานเทคนิคสารสนเทศ

ประกอบด้วย
         1. งานจัดหา
                - คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                - ตรวจรับ 

       2.  งานจัดเตรียมทรัยากร

-  ประทับตราและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
       3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
                - วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
                - กำหนดหมวดหมู่ตามสาขาวิชา
                - กำหนดเลขเรียกหนังสือ
                - กำหนดหัวเรื่องเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาของทรัพยากรนั้น ๆ
                - จัดทำฐานข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศ
                - บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
                - จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศในส่วนของรูปลักษณะทางกายภาพ
      4.  จัดทำดรรชนีวารสาร

- วิเคราะห์เนื้อหาบทความ

- กำหนดหัวเรื่องเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาของทรัพยากรนั้น ๆ

- บันทึกลงฐานข้อมูล

      5.  จัดทำกฤตภาค

- วิเคราะห์เนื้อหาบทความ หรือข่าว

- กำหนดหัวเรื่องเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาของทรัพยากรนั้น ๆ

- บันทึกลงฐานข้อมูล

     6. งานบำรุงรักษา
                - ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดให้มีสภาพดี  พร้อมใช้งาน
                - เข้าเล่มสื่อสิ่งพิมพ์

       7.   งานจำหน่ายออกทรัพยากร

          3.   งานบริการ
         1. บริการยืม - คืน
                - ให้บริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ
                - ติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกไม่ส่งคืนตามกำหนด
                - จัดเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
                - จัดทำบัตรและทะเบียนสมาชิก
                - สร้าง  ดูแล  และปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
                - จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามระบบการจัดหมวดหมู่
         2. บริการอ้างอิงและช่วยการค้นคว้า
                - บริการและจัดชั้นหนังสืออ้างอิง
                - บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
         3. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
                - ตรวจรับ และลงทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ์
                - เตรียมตัวเล่ม  และจัดวางวารสาร / หนังสือพิมพ์  ให้เป็นระบบและมีระเบียบ
                - งานจุลสาร  จัดทำดรรชนีวารสารและกฤตภาค
                - รวบรวมวารสารล่วงเวลา  เพื่อเย็บเล่ม
                - จัดเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

4. งานเผยแพร่และบริการวิชาการ
                - จัดนิทรรศการทางวิชาการ
                - จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
                - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน