Author จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
Article Title ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุคห้องสมุดเสมือน / จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
Subject
 
Source บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.ปีที่ 14, ฉ. 3 (กันยายน 2539), หน้า 27-34
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
Copy ปีที่ 14, ฉ. 3 (กันยายน 2539), หน้า 27-34
ISSN 0125-8427
Brief substance กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 2000 ว่ามีลักษณะเป็นห้องสมุดเสมือนคือเน้นในเรื่องของการแสวงหาสารนิเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาท หน้าที่ อาคารสถานที่ งบประมาณ การดำเนินงาน ปรัชญา การให้บริการ รวมทั้งตัวบรรณารักษ์ด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวแนวทาง 12 ประการที่ห้องสมุดต้องปฏิบัติตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคห้องสมุดเสมือน
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed