ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ : 23 Jan 2015 16:02

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนให้ท่านทราบว่า eBook จำนวนมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้งานแล้ว

ทั้งนี้ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการอ่านแบบ offline 

ผู้สนใจเข้าอบรม กรุณาติดต่องานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ โทรศัพท์ 075-673344, 075-673335 หรืออีเมล์มายัง wulibrary@gmail.com