ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาทำการช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ประกาศ : 16 Mar 2015 15:50

   ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 19 เมษายน 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาเปิดทำการ ดังนี้

   วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.15 น.

   วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดทำการ

   จะเปิดทำการตามปกติในช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการ โทร.3344 หรืออีเมล์มายัง wulibrary@gmail.com