ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาทำการช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557


   ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 19 เมษายน 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาเปิดทำการ ดังนี้

   วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.15 น.

   วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดทำการ

   จะเปิดทำการตามปกติในช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการ โทร.3344 หรืออีเมล์มายัง wulibrary@gmail.com

 
วันที่ประกาศ 16 Mar 2015 15:50 | View [725]

แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนห้องสมุดของคณาจารย์ประจำภาคที่ 2/2557


   ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 3 เมษายน 2558

   ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดตรวจสอบรายการหนังสือในบัญชีสมาชิกของตนเองและโปรดนำหนังสือมาส่งคืนก่อนวันที่ 3เมษายน 2558 ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือหากอาจารย์ประสงค์ที่จะใช้หนังสือต่อก็สามารถดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้

 
วันที่ประกาศ 16 Mar 2015 11:15 | View [520]

ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนให้ท่านทราบว่า eBook จำนวนมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้งานแล้ว

ทั้งนี้ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการอ่านแบบ offline 

ผู้สนใจเข้าอบรม กรุณาติดต่องานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ โทรศัพท์ 075-673344, 075-673335 หรืออีเมล์มายัง wulibrary@gmail.com

 
วันที่ประกาศ 23 Jan 2015 16:02 | View [477]

14 ฐานข้อมูลจาก สกอ.พร้อมให้บริการแล้ว


ในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในสังกัดของ สกอ. 75 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 14 ฐานข้อมูล

 ท่านสามารถทำการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ที่ http://clm.wu.ac.th คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 
วันที่ประกาศ 20 Jan 2015 14:17 | View [183]

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด


   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้หนังสือ eBook แก่นักศึกษารายวิชา PHD-206 Drugs and Health Products in Daily Life จำนวน 58 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 8 โดยมีนางสาวขนิษฐา จิตรหลัง และนางกิตติพร ศรีเพ็ชร เป็นวิทยากร ในการนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.นมนต์ หิรัญ ผู้ประสานการจัดกิจกรรมดังกล่าว

   ทั้งนี้ หากอาจารย์ นักศึกษาหรือนักวิจัยที่สนใจให้จัดอบรมข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์ 075-673344 หรืออีเมล์ wulibrary@gmail.com

 
วันที่ประกาศ 17 Nov 2014 15:16 | View [141]

ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุด ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2557  ดังนี้

- วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -16.30 น.

- วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการ จะปิดก่อนเวลา 15 นาที  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-673344

 
วันที่ประกาศ 17 Nov 2014 15:16 | View [148]

แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนห้องสมุดของคณาจารย์ประจำภาคที่ 1/2557


ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

 
วันที่ประกาศ 4 Nov 2014 09:01 | View [148]

นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด


นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 48 คน เข้ารับการอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้หนังสือ eBook และการใช้โปรแกรม EndNoteX4 เพื่อจัดการบรรณานุกรม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 6 โดยมีนางสาวขนิษฐา จิตรหลัง และนางกิตติพร ศรีเพ็ชร เป็นวิทยากร ในการนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อยู่เย็น นาคฉุย ผู้ประสานการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทั้ง นี้ หากอาจารย์ นักศึกษาหรือนักวิจัยที่สนใจให้จัดอบรมข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์ 075-673344 หรืออีเมล์ wulibrary@gmail.com
 
วันที่ประกาศ 11 Sep 2014 10:02 | View [137]

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2557


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2557 ดังนี้
 
วันที่ 4-8 ส.ค.57 เปิดบริการ 08.30-21.00 น.
วันที่ 9-12 ส.ค.57 ปิดบริการ

วันที่ 13-15 ส.ค.57 เปิดบริการ 08.30-16.30 น.
วันที่ 16-17 ส.ค.57 ปิดบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-673344
 
วันที่ประกาศ 11 Sep 2014 10:01 | View [141]

ขอแนะนำฐานข้อมูล INIS


ระบบสารสนเทศนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ หรือฐานข้อมูล INIS มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ค้นคว้าได้ มากกว่า 3.3 ล้านรายการ ในรูปแบบสาระสังเขป และฉบับเต็ม

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ (ฟรี) ที่ www.iaea.org/inis
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://clm.wu.ac.th/news_read.php?id=145
 
วันที่ประกาศ 11 Sep 2014 10:00 | View [140]

Page :  1