Subject heading 93 record.

การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)

การแจกแจง (ทฤษฏีความน่าจะเป็น)

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น]

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจง [ทฤษฎีความน่าจะเป็น].

การแจกแจงแกมมา

การแจกแจงทวินาม

การแจกแจงแบบแกมมา

การแจกแจงแบบชี้กำลัง

การแจกแจงแบบนิเสธทวินาม

การแจกแจงแบบเบ้

การแจกแจงแบบเบ้ขวา

การแจกแจงแบบเบอร์นูลส์

การแจกแจงแบบปกติ (สถิติ)

การแจกแจงปกติ

การแจกแจงปกติ.

การแจกแจงปกติ.

การแจกแจงปกติ.

การแจกแจงปกติ.

การแจกแจงปัวซง

การแจกแจงปัวซองส์

การแจกแจงปัวซองส์ -- วิจัย

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซองส์.

การแจกแจงปัวซอยส์

การแจกแจงพาเรโต

การแจกแจงไม่ปกติ

การแจกแจงลอกนอร์มอล

การแจกแจงไวบูลล์

การแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน

การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล

การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน

การประมาณค่า

การประมาณค่าด้วยคอมพิวเตอร์

การประมาณค่าในช่วง

การประมาณค่าพารามิเตอร์

การประมาณค่าโมเมนต์อันดับสอง

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน

การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)

การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การสุ่มตัวอย่าง -- มาตรฐาน

การสุ่มตัวอย่าง [สถิติ]

การสุ่มตัวอย่างคุณภาพ

การสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น -- การศึกษาและการสอน

ความน่าจะเป็น -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)

ความน่าจะเป็น -- กิจกรรมการเรียนการสอน

ความน่าจะเป็น -- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ตัวแปร

ตัวแปร (คณิตศาสตร์)

ตัวแปรโดยการสุ่ม

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตอบสนอง

ตัวแปรตาม

ตัวแปรสุ่ม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

สถิติ

สถิติ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

สถิติ -- กราฟ

สถิติ -- การเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติ -- การแจกแจงความถี่

สถิติ -- การแจกแจงแบบปกติ

สถิติ -- การตัดสินใจ

สถิติ -- การประมวลข้อมูล

สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล

สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล -- คู่มือ

สถิติ -- การศึกษาและการสอน

สถิติ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)

สถิติ -- ข้อมูลและตัวเลข

สถิติ -- คำศัพท์

สถิติ -- ไทย

สถิติ -- แบบฝึกหัด

สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถิติ -- พจนานุกรม

สถิติ -- วารสาร

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles