Subject heading 174 record.

Tooth Diseases -- surgery

Tooth Loss

Tooth Movement

Tooth Movement Techniques methods

Tooth Root

Tooth Root -- anatomy & histology

Tooth loss

Toothache

Toothache -- diagnosis

คอมโพสิต

คอมโพสิตเรซิน

เนื้อเยื่อฟัน

โพรงประสาทฟัน

ฟัน

ฟัน -- การดูแลและสุขภาพ

ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา

ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา -- บริการส่งเสริมสุขภาพ -- การประเมิน

ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา.

ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา.

ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา.

ฟัน -- การดูแลสุขวิทยา

ฟัน -- การดูและสุขวิทยา

ฟัน -- การถอน

ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี

ฟัน -- การรักษา

ฟัน -- การวินิจฉัยรอยผุ

ฟัน -- การสึกกร่อน

ฟัน -- ความผิดปกติ

ฟัน -- รอยร้าวบนตัวฟัน

ฟัน -- โรค

ฟัน -- ศัลยกรรม

ฟัน -- ศัลยธรรมตบแต่ง

ฟัน -- สุขวิทยาและการดูแล

ฟัน -- อุบัติเหตุ

ฟันกราม

ฟันกราม -- การดูแลและสุขวิทยา

ฟันกราม -- การปลูกถ่าย

ฟันกราม -- การผ่าตัด -- ยา

ฟันกราม.

ฟันกราม.

ฟันกราม.

ฟันคุด

ฟันคุด -- ศัลยกรรม

ฟันคุด -- ศัลยกรรม -- ยาระงับวปวด

ฟันตกกระ

ฟันผิดปกติ

ฟันผุ

ฟันผุ -- การป้องกัน

ฟันผุ -- การป้องกัน -- การประเมิน

ฟันผุ -- การป้องกัน -- วิจัย

ฟันผุ -- ขนม

ฟันผุ -- จุลินทรีย์

ฟันผุในเด็ก

ฟันผุในผู้สูงอายุ

ฟันพุ

ฟันพุ -- การรักษาด้วยสมุนไพร

ฟันร้าว

อมัลกัม

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles