Search again

Found: 22,222  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
Call Number
HD58.9 ส6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"Coffee Secret" สูตรลับเปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล.
Author
ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดียว, 2551.
Call Number
HD9199.A2 ป7ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช / พลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Author
พลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
HQ77.2.T5 พ4ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Author
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
Call Number
HF5549.5.C67 ธ6ค 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 6 JTEPA ณ ปีที่ 10 : การปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น? สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.
Author
สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number
HD ส7ญ 2561
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ตากใบ" ในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number
HN700.55.S65 ต6 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่อง เพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call Number
HQ1750.55 ผ7 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number
HQ1236 ผ75 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
Author
สุริชัย หวันแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call Number
HN700.55 ส7พ 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2553 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call Number
HC445.A5 ก6พ 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ฟัง" แต่ยังไม่ "เชื่อ" / วีรพงษ์ รามางกูร.
Author
วีรพงษ์ รามางกูร.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
Call Number
HC445 ว6ฟ 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ระบบความมั่นคงทางสังคมของทวีปยุโรป" = Social security throughout the world : Europe, 2002 / [คณะผู้จัดทำ ฉ ันทนา บุญอาจ ผู้ตรวจทานแก้ไขและเรียบเรียง ; แปล ปาริชาต ศรีประเสริฐ ... และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม, 2547.
Call Number
HD7164 ร6 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"รัก" คือคำนั้น = The F word / โดย Melly Bare ; สายพิณ คำพา แปล.
Author
แบร์, เคลลี่.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
Call Number
HQ743 บ8ร 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles