Search again

Found: 6,827  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม ; คณะทำงาน กิติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2556.
Call Number
DS586 ห111ย ล.1-2 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"FDI" ปี 2012 ในแดนมังกร / สมภพ มานะรังสรรค์.
Author
สมภพ มานะรังสรรค์.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

image

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
Author
ชานันท์ ยอดหงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
DS583 ช6น 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย" ในนวนิยายของปราโมทยา อนันตา ตูร์ / ทิวาพร จันทร์แก้ว.
Author
ทิวาพร จันทร์แก้ว.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
PN3441 ท6ป 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles