Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Author
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์
Published
[สงขลา] : ลิมบราเดอร์ส การพิมพ์, [2541].
Call Number
LG395.T5 ส2ย
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช / วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
Author
วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
Call Number
LG395.N61 ว6ห 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กองทุนประชากรแห่งประชาชาติกับข้อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ณ กรุงไคโร / กรมอนามัย.
Author
กรมอนามัย.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536.
Call Number
Gov. สธ06 07ก 2539
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือยุวมัคคุเทศก์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Author
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Published
[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [25...].
Call Number
Gov. นร20 06ค
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
จะแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทอย่างไร / กรมการพัฒนาชุมชน.
Author
กรมการพัฒนาชุมชน.
Published
กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2538.
Call Number
Gov. มท04 11จ 2538
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
นโยบายของรัฐบาลกับกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
Author
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
JQ1745.A1 ส6น 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
บัญชีรหัสหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม / กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย.
Author
กรมอนามัย. กองอาชีวอนามัย.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [253...].
Call Number
Gov. สธ0611 05บ 2535
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 / ทบวงมหาวิทยาลัย.
Author
ทบวงมหาวิทยาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จำกัด, 2543.
Call Number
Gov. ทม 05ร 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รายงานประจำปี 2531 สำนักงานสถิติแห่งชาติ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
[กรุงเทพฯ] : [สำนักงาน], [2531].
Call Number
Gov. นร15 01ร 2531
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รายงานประจำปี 2541 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.
Author
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.
Published
39 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
Call Number
Gov. กษ14 01ร 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2533 และ 2534 / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Author
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. สำนักวิจัยและพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2536.
Call Number
Gov. ทม4617 01ร 2533-2534
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รายงานสถิติการศึกษาปี 2535 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
Author
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
Published
กรุงเทพฯ : งานผลิตสื่อการเรียนการสอน, [2535].
Call Number
Gov. รอ09 02ร 2535
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวคิดและทิศทางของนโยบายและแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Published
(ม.ป.ท.) : (ม.ป.พ.), 2538.
Call Number
Gov. วว04 11น 2538
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย.
Author
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
Published
[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน, 2536.
Call Number
Gov. ทม02 08ผ 2536
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles