Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
5,000 คำศัพท์ต้องรู้ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ / กองบรรณาธิการนิตยสาร I Get English.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
Call Number
PE1449 ห6 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
จดหมายจากปู่ถึงหลาน ประเวศ วะสี.
Author
ประเวศ วะสี.
Call Number
PN ป64จ 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ พ.อ. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / บรรณาธิการ เสข วรรณเมธี.
Author
ถนัด คอมันตร์.
Published
กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ, 2557.
Call Number
PN3324 ถ3ป 2557
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ = English conversations / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอ็ม, 2552.
Call Number
PE1131 พ7 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย / จรัสศรี จิรภาส.
Author
จรัสศรี จิรภาส.
Published
กรุงเทพฯ : ทฤษฏี, 2552.
Call Number
PL1121.T5 จ4ภ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles