Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
25 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (26 พฤษภาคม 2520 - 2545).
Published
กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด, 2545.
Call Number
Z678 ก7ย 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
36 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Author
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
Call Number
Z846.R35 ร64ส 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
40 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2537.
Call Number
Z673.T54 ส6 2537
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย, 2555.
Call Number
Z665 ก6 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
Z665 จ7ก 2542
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2544 / จัดโดย หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก
Published
นครปฐม : หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
Call Number
Z678.9 ก6ก 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์.
Author
ชุติมา สัจจานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2546.
Call Number
Z669.7 ช7ก 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การเขียน การพิมพ์ การเผยแพร่และการใช้หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา : การสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 16-17 มีนาคม 2538 ณ ห้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ / จัดโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเขียน การพิมพ์ การเผยแพร่และการใช้หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
Call Number
Z40.A3 ก6ก 2538
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้หัวเรื่องย่อยมาตรฐาน = Free-floating subdivisions / โดย เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข.
Author
เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข.
Published
กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number
Z695 ย7ก 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน : เอกสารประกอบการสัมมนา 17-18 กรกฎาคม 2545 / จัดโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
การสัมมนาเรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
Published
กรุงเทพฯ : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
Call Number
Z693.3.S63 ก6อ 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด = Library co-operation / มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.
Author
มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.
Published
มหาสารคาม : กลุ่มงานส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
Call Number
Z672 ม6ค 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ชื่อหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับการลงรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทย / จัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, 2542.
Call Number
Z695.8 ค3ช 2542
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา.
Author
พวา พันธุ์เมฆา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.
Call Number
Z696.D52 พ5ด 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการก้าวสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 24-26 พฤศจิการยน 2542 ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอ...
Author
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เรื่องทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการก้าวสู่สถานะ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
Call Number
Z675.U5 ก64ท 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles