Search again

Found: 291  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช / กันตภัทร มุสิกวงศ์.
Author
กันตภัทร มุสิกวงศ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WA780 ก6ก 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินการใช้แนวทางการออกกำลังกายต่อการลดความดันโลหิตของผู้สูงอายุในภาคใต้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง / รุ่งฤดี แก้วชลคราม.
Author
รุ่งฤดี แก้วชลคราม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
WG340 ร7ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธีระ ขนอม.
Author
สุธีระ ขนอม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WC534 ส7ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช / กชรดา ศิริผล.
Author
กชรดา ศิริผล.
Published
2561.
Call Number
W4 ก2ก 2561
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
การประเมินผลการรักษาเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนของพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกระบี่ / ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Author
ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WS280 ฐ6ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลโครงการตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว / พนมวัลณ์ แก้วหีด.
Author
พนมวัลณ์ แก้วหีด.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557.
Call Number
WT100 พ3ก 2557
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ธานี = Service process improvement of Suratthani cancer center / อนันต์ พงศ์ปรีชา.
Author
อนันต์ พงศ์ปรีชา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
Call Number
RA969 อ3ก 2547,WA590 อ3ก 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วรรณศิริ เทียมประทีป.
Author
วรรณศิริ เทียมประทีป.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RA784 ว4ก 2552,WD210 ว4ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การป้องกันการตั้งครรภ์ของสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพังงา / ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Author
ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WQ240 ฉ6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาคู่มือการประเมินอาการเริ่มหายใจเหนื่อยหอบกำเริบเฉียบพลันด้วยตนเองที่บ้านสำหรับผู้ที่มีปัญหาปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The Development of a home-based self-assessment protocol for early detection of ...
Author
ไพรัช เผือกสวัสดิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC756 พ9ก 2550,WF600 พ9ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การพัฒนาบทเรียน อัลตราซาวด์ในทางการแพทย์ / ยุทธนาพร ใจสะอาด.
Author
ยุทธนาพร ใจสะอาด.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
WN208 ย7ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยสถานีอนามัยในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช / สมปอง กรุณา.
Author
สมปอง กรุณา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
W84.5 ส4ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Development of a care model for the caregivers of strokepatients at home / สุดศิริ หิรัญชุณหะ.
Author
สุดศิริ หิรัญชุณหะ,
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
Call Number
WL355 ส7ก 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles