Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการภาวะน้ำหนักเกินในวัยผู้ใหญ่ ชุมชนบ้านปลายอวนล่าง / ผาณิต แต่งเกลี้ยง.
Author
ผาณิต แต่งเกลี้ยง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 255.
Call Number
WD210 ผ4ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเมืองเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อุบัติการณ์โรคสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ประภัสสร ดำแป้น.
Author
ประภัสสร ดำแป้น.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WC528 ป4ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธีระ ขนอม.
Author
สุธีระ ขนอม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WC534 ส7ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การป้องกันการตั้งครรภ์ของสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพังงา / ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Author
ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WQ240 ฉ6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อจัดการคออักเสบในเด็กและผู้ใหญ่ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะรัด จังหวัดพัทุลง / ละออทิพย์ แสงทอง.
Author
ละออทิพย์ แสงทอง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WV430 ล6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อจัดการอาการปวดศีรษะในผู้ใหญ่ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี / พจนา เหมาะประมาณ.
Author
พจนา เหมาะประมาณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WL342 พ2ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูบุตรที่พิการทางสมองแต่กำเนิด ในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช / สิริภา สาระสิทธิ์.
Author
สิริภา สาระสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WM172 ส6ค 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / วิภาพร บุญพิทักษ์.
Author
วิภาพร บุญพิทักษ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WP480 ว6ป 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิด เอ วัน / สุดา ใจห้าว.
Author
สุดา ใจห้าว.
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
Call Number
WK810 ส7ผ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายและการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ผู้ใช้แรงงานที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / วารุณี โสตะทวิ.
Author
วารุณี โสตะทวิ.
Published
สงขลา : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255.
Call Number
WS410 ว6ผ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของโปรแกรมการประยุกต์การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์มุสลิม / รุ่งนภา ลิ่มลิขิต.
Author
รุ่งนภา ลิ่มลิขิต.
Published
สงขลา : พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
Call Number
WH155 ร7ผ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะหง่อมเกินวัย : การวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน / นุชอนงค์ อินทนู.
Author
นุชอนงค์ อินทนู.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WT100 น7ภ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สถานการณ์การบริการสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ประไพพรรณ ทิพย์สุวรรณ.
Author
ประไพพรรณ ทิพย์สุวรรณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WK810 ป4ส 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สถานการณ์การป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็กวัยก่อนเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ / จันทร์จิรา บุญรุ่ง.
Author
จันทร์จิรา บุญรุ่ง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 255.
Call Number
WF140 จ6ส 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวทางการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตำบลนาแว จังหวัดนครศรีธรรมราช / อมรรัตน์ รพีศักดิ์สาครกุล.
Author
อมรรัตน์ รพีศักดิ์สาครกุล.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WF140 อ4น 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles