Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กาญจนา รักษาพราหมณ์.
Author
กาญจนา รักษาพราหมณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WK810 ก4ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการด้วยวิธีการไม่ใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน / สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Author
สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WE870 ส7ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลการรักษาเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนของพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกระบี่ / ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Author
ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WS280 ฐ6ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โศรตรีย์ แพน้อย, อติญาณ์ ศรเกษตริน และรุ่งนภา จันทรา.
Author
โศรตรีย์ แพน้อย.
Published
สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี, 2556.
Call Number
WY106 ศ9ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลพะโต๊ะ / ชะอ้อน สุทธิคณะ.
Author
ชะอ้อน สุทธิคณะ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WF600 ช6ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับการรับรู้ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย / มณีวรรณ สุวรรณมณี.
Author
มณีวรรณ สุวรรณมณี.
Published
สงขลา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
Call Number
WM203 ม3ค 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ฆาลิตา อานนท์.
Author
ฆาลิตา อานนท์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณพิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WA105 ฆ6ป 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการออกกำลังอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / มัลลิกา เต็มสังข์.
Author
มัลลิกา เต็มสังข์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WF600 ม6ผ 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเข้าร่วมออกกำลังกาย / อุมาพร สมหวัง.
Author
อุมาพร สมหวัง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WT120 อ7ผ 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles