Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วรรณศิริ เทียมประทีป.
Author
วรรณศิริ เทียมประทีป.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RA784 ว4ก 2552,WD210 ว4ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาคู่มือการประเมินอาการเริ่มหายใจเหนื่อยหอบกำเริบเฉียบพลันด้วยตนเองที่บ้านสำหรับผู้ที่มีปัญหาปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The Development of a home-based self-assessment protocol for early detection of ...
Author
ไพรัช เผือกสวัสดิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC756 พ9ก 2550,WF600 พ9ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาภาวะขาดน้ำจากอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินาพญา = Development of the dehydration management guidelines in one-to-five-y...
Author
ภัทริน สร้างแก้ว.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RJ520.D45 ภ6ก 2552,W4 ภ6ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการภาวะอ้วนของเด็กนักเรียนประถมศึกษา = The Development of a clinical nursing practice guideline for management of obese children in primary education / นันทิยา ชุมช่...
Author
นันทิยา ชุมช่วย.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RJ399.C6 น6ก 2550,WD210 น6ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาอย่างต่อเนื่อง = Enhancing medication adherence in tuberculosis patients / มาลิณี ธัญรัตน์ศรีสกุล.
Author
มาลิณี ธัญรัตน์ศรีสกุล.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
WF200 ม6ก 2552,RC311.6 ม6ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในวัยรุ่น ในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Knowledge sharing program for cervical cancer prevention among Thai adolescents in weingsra, Surattha...
Author
จิราภรณ์ พัฒนเจริญ.
Published
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
RC280.U8 จ6ก 2549,WP250 จ6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ปวาสินี สุขเจริญ.
Author
ปวาสินี สุขเจริญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RA975.P74 ป5ค 2552,WX150 ป5ค 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษา โรงพยาบาลเกาะสมุย = Innovative organization and innovative capability : a case study of Koh Samui hospital / สมหมาย ทองมี.
Author
สมหมาย ทองมี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RA971 ส4ค 2552,WX150 ส4ค 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
ปัจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของประชากรไทยในภาคใต้ = Predictors of lung function in the southern Thai people / อุมาภรณ์ กำลังดี.
Author
อุมาภรณ์ กำลังดี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RA645.L84 อ7ป 2550,WF141 อ7ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะผิดปกติในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโตผ่านทางท่อปัสสาวะ = Factors related to voiding dysfunction in patients after transurethral resection of the prostate / อรทัย ...
Author
อรทัย พินสุวรรณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC901.75 อ4ป 2550,WJ752 อ4ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัญหาการนอนไม่หลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านมะกอกใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง / ประพิณ รักษาทอง.
Author
ประพิณ รักษาทอง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC548 ป4ป 2552,WM188 ป4ป 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการประคบด้วยความร้อนตื้น การออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาและการสนับสนุนที่บ้านต่อระดับอาการปวด ข้อฝืดและการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ = aEffects of Hot compress, thigh muscle...
Author
ทัศน์วรรณ สังฆรักษ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC931.O67 ท6ผ 2552,WE870 ท6ผ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายความหนักปานกลางที่บ้านต่อระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตเกือบสูง = Outcome of home-based moderate exercise program on blood pressure in people with prehypertens...
Author
ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC685.H8 ป7ผ 2550,WG340 ป7ผ 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน = The Effectiveness of participatory care program for working people with tension-type headache / สิริมา วังพยอม.
Author
สิริมา วังพยอม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC392 ส6ผ 2552,WM172 ส6ผ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles