Search again

Found: 150  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการด้วยวิธีการไม่ใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน / สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Author
สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WE870 ส7ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด / ปราโมทย์ บุญญาธิการ.
Author
ปราโมทย์ บุญญาธิการ.
Published
สงขลา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
Call Number
WM203 ป4ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การบริหารกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุวรรณา สุทธมุสิก.
Author
สุวรรณา สุทธมุสิก.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
W225.JT3 ส7ก 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปฏิบัติของพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ / จิตติมา ธัญญบาล.
Author
จิตติมา ธัญญาบาล.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์, 2547.
Call Number
WY85 จ6ก 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ธวัชชัย ทีปะปาล.
Author
ธวัชชัย ทีปะปาล.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช), 2553.
Call Number
WM203 ธ5ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธีระ ขนอม.
Author
สุธีระ ขนอม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WC534 ส7ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลการรักษาเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนของพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกระบี่ / ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Author
ฐิติยาพร โดยประกอบ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WS280 ฐ6ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การประเมินผลโครงการตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว / พนมวัลณ์ แก้วหีด.
Author
พนมวัลณ์ แก้วหีด.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557.
Call Number
WT100 พ3ก 2557
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วรรณศิริ เทียมประทีป.
Author
วรรณศิริ เทียมประทีป.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RA784 ว4ก 2552,WD210 ว4ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การป้องกันการตั้งครรภ์ของสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพังงา / ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Author
ฉันท์ทนา ไตรบุญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WQ240 ฉ6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาคู่มือการประเมินอาการเริ่มหายใจเหนื่อยหอบกำเริบเฉียบพลันด้วยตนเองที่บ้านสำหรับผู้ที่มีปัญหาปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The Development of a home-based self-assessment protocol for early detection of ...
Author
ไพรัช เผือกสวัสดิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC756 พ9ก 2550,WF600 พ9ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การพัฒนาบทเรียน อัลตราซาวด์ในทางการแพทย์ / ยุทธนาพร ใจสะอาด.
Author
ยุทธนาพร ใจสะอาด.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
WN208 ย7ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยสถานีอนามัยในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช / สมปอง กรุณา.
Author
สมปอง กรุณา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
W84.5 ส4ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนารูปแบบคลินิคเคลื่อนที่ในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จังหวัดนครศรีธรรมราช / จุฬาวัลย์ ชนะสุข.
Author
จุฬาวัลย์ ชนะสุข.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WA546.JT3 จ7ก 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขณะฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา / เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น.
Author
เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
WL355 ท7ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles