Search again

Found: 22,013  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
Call Number
HD58.9 ส6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"Coffee Secret" สูตรลับเปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล.
Author
ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดียว, 2551.
Call Number
HD9199.A2 ป7ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Proceedings of the 5th Sou...
Author
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้
Published
[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call Number
SF5 ก6ก 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
"คน" เริ่มต้น / จันทราภา จินดาทอง ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ตาก : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล : โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2559.
Call Number
JF801 ค3 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชการคณะโบราณดี ปี 2545 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
Call Number
CC65 ศ6ด 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2550 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
CC65 ศ6ด 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ตากใบ" ในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number
HN700.55.S65 ต6 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสริ์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด / บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ บัวใหญ่.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2551.
Call Number
TX911 ธ7 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร .
Author
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
Call Number
LB2375 ว6น 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"นายกรัฐมนตรีบนพื้นพรมแดง 2". โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Author
พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สยามมิส พับลิสชิ่ง เฮ้าส์, 2552.
Call Number
JQ1748 พ6น 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
Author
ชานันท์ ยอดหงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
DS583 ช6น 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
Author
วาสนา นาน่วม.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number
DS578.32.P72 ว6บ 2558
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number
HQ1236 ผ75 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles