Search again

Found: 293  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยพื้นฐานความรุนแรงของการบาดเจ็บและความวิตกกังวลของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บและพยาบาล / จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Author
จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA275 จ7ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัญหาการนอนไม่หลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านมะกอกใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง / ประพิณ รักษาทอง.
Author
ประพิณ รักษาทอง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC548 ป4ป 2552,WM188 ป4ป 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลการสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช / กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Author
กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QU145 ก6ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลการออกกำลังกายความหนักระดับปานกลางที่บ้านต่อการลดลงของความดันโลหิตในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูง / อนงค์นาถ จีนหนู.
Author
อนงค์นาถ จีนหนู.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
WG340 อ3ผ 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลการใช้แนวปฏิบัติด้านการออกกำลังกายต่อการลดความดันโลหิตในสตรีที่มีความดันโลหิตสูง / ลดาวัลย์ รักเนียม.
Author
ลดาวัลย์ รักเนียม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
RC1218.W65 ล3ผ 2550,WG340 ล3ผ 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการจัดการกับความปวดแบบผสมผสานต่อการลดความปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์.
Author
ศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์.
Published
นครศรีธรรมราช : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
WE720 ศ6ผ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการจัดการปัญหาโรคหนอนพยาธิติดต่อผ่านดินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง = Effect of soil-transmitted helminthiasis management in Ban Had Kai Tao, Prim...
Author
อังคณา เกลี้ยงประดิษฐ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
RA644.H38 อ6ผ 2549,WC800 อ6ผ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ผลของการจัดการเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจส่วนบนในศูนย์เด็กเล็กบ้านคันธง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วนิดา นรสิงห์.
Author
วนิดา นรสิงห์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
WS200 ว3ผ 2549,RJ406 ว3ผ 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการประคบด้วยความร้อนตื้น การออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาและการสนับสนุนที่บ้านต่อระดับอาการปวด ข้อฝืดและการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ = aEffects of Hot compress, thigh muscle...
Author
ทัศน์วรรณ สังฆรักษ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
RC931.O67 ท6ผ 2552,WE870 ท6ผ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช / เรวดี วงสม.
Author
เรวดี วงสม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WK810 ร7ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ธัญญ์นลิน ไกรนรา.
Author
ธัญญ์นลิน ไกรนรา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WU113 ธ6ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิด เอ วัน / สุดา ใจห้าว.
Author
สุดา ใจห้าว.
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
Call Number
WK810 ส7ผ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2/ กรรณิการ์ ศรีสมทรง.
Author
กรรณิการ์ ศรีสมทรง.
Published
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
Call Number
WK810 ก4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles