Search again

Found: 293  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานในผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติระยะก่อนเป็นเบาหวาน / แสงทิพย์ อินทรสวัสดิ์.
Author
แสงทิพย์ อินทรสวัสดิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551.
Call Number
WK810 ส8ก 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image

image

image
การตัดสินในระยะสุดท้ายของชีวิต : มุมมองผู้ป่วยไทยมุสลิมใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / นิการีหม๊ะ นิจินิการี.
Author
นิการีหม๊ะ นิจินิการี.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WB310 น6ก 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ.
Author
ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ,
Published
a [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
Call Number
WC240 ศ7ก 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการด้วยวิธีการไม่ใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน / สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Author
สุพัตรา สุวรรณเนาว์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
Call Number
WE870 ส7ก 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด / ปราโมทย์ บุญญาธิการ.
Author
ปราโมทย์ บุญญาธิการ.
Published
สงขลา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
Call Number
WM203 ป4ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การบริหารกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุวรรณา สุทธมุสิก.
Author
สุวรรณา สุทธมุสิก.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
W225.JT3 ส7ก 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
การปฏิบัติของพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ / จิตติมา ธัญญบาล.
Author
จิตติมา ธัญญาบาล.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์, 2547.
Call Number
WY85 จ6ก 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ธวัชชัย ทีปะปาล.
Author
ธวัชชัย ทีปะปาล.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช), 2553.
Call Number
WM203 ธ5ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี ปี 2543 / สุพจน์ จิตสงวนสุข.
Author
สุพจน์ จิตสงวนสุข,
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
Call Number
W84.4 ส7ก 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคในโปรแกรมการยศาสตร์สำหรับบุคลากรสำนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / อัครเดช คงขำ.
Author
อัครเดช คงขำ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WA400 อ6ก 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles