Search again

Found: 561  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Proceedings of the 5th Sou...
Author
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้
Published
[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call Number
SF5 ก6ก 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม / หาญณรงค์ เยาวเลิศ.
Author
หาญณรงค์ เยาวเลิศ.
Published
[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Call Number
GE160.T5 ห62น 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Proceedings of RSU research conference 2009 / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำ Proceedings of RSU Research Conference 2009 มหาวิทยาลัยรังสิต.
Author
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี
Published
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต , 2552.
Call Number
LG395 ร6อ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, กุลดา เพ็ชรวรุณ.
Author
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
Published
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555.
Call Number
HC445.Z65 ม6ศ 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย / นภาภรณ์ หะวานนท์.
Author
นภาภรณ์ หะวานนท์.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Number
HD8700.55 น4 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง / กุศล สุนทรธาดา, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.
Author
กุศล สุนทรธาดา.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Number
HD8700.55 ก7 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กองทัพไทยในฐานะสถาบันทางการเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร.
Author
นรนิติ เศรษฐบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
Call Number
U102 น4ก 2539
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Author
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number
PL4206 ช43ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช.
Author
มาโนช นามเดช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
JS7153.3.A3 ม6ก 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
HJ9574.55 ด6ก 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ / วิชุลดา มาตันบุญ.
Author
วิชุลดา มาตันบุญ.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Call Number
HN700.55.Z9C6 ว6ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.
Author
โกวิทย์ พวงงาม.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
JS7153.8 ก9ก 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles