Search again

Found: 18  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Craft and travel
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสาร art4d, [2562].
Call Number
N ค46
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Sook season : time to relax พักผ่อนกาย ฟื้นฟูใจ สุขภาพดีแบบมีสุข
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562.
Call Number
RA ส362 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาระบบข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทัศนีย์ ญาณะ, ภัทระ แสนไชยสุริยา และ มธุรพร ภาคพรต, กองบรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2562.
Call Number
HD ก6 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาศักยภาพทีมนำ ประเด็นการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ ทัศนีย์ ญาณะ, วาสนา โกสีย์วัฒนา และ พฤกษา บุกบุญ, กองบรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2562.
Call Number
HQ ก6 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การพัฒนาศักยภาพทีมนำ สื่อสาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง : บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทัศนีย์ ญาณะ และ พฤกษา บุกบุญ, กองบรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2562.
Call Number
RA ก6 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การศึกษาเปรียบเทียบ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจก...
Author
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562.
Call Number
TK ก6ก 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) Genetic relatedness of tiger grouper broodstock (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) / อำไพ ...
Author
อำไพ ล่องลอย.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
Call Number
SH อ6ค 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
Call Number
LB ศ6ค 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม สำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
Author
กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Published
นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2562.
Call Number
K พ6ค 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จินตนา ปรัชญาสันติ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
Call Number
RM ค7 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือบริหารชี่กง สำหรับผู้สูงอายุ ทศพร ตัณฑโกศล และ วรรณวิมล เชี่ยวเชิงกล.
Author
ทศพร ตัณฑโกศล.
Published
กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
Call Number
GV ท5ค 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งต่อคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบนระหว่างปี 2555-2557 Effect of discharged water from aquaculture in sea water irrigati...
Author
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
Call Number
TD พ82ผ 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของอัตราไหลของน้ำต่อการเติบโต และการรอดตายของลูกหอยลาย (Paphia undulata) วัยเกล็ดในระบบอนุบาลแบบ upwelling Effects of flow rate on growth and survival of short-necked clam (Paphia undulata) seed in ...
Author
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
Call Number
SH ศ7ผ 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค.
Author
กรมควบคุมโรค.
Published
กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค, 2562.
Call Number
K ก5พ 2562
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles