Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกุ้งต้มซูชิเพื่อการส่งออก / จิตรกร ไชยราช.
Author
จิตรกร ไชยราช.
Published
2560.
Call Number
HD69.T54 จ6ก 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
ฉลาดเกมส์โกง Badgenius.
Published
กรุงเทพฯ : gdh : จอกว้างฟิล์ม, 2560.
Call Number
PN1997 ฉ463 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Visual Loading...

image
ชาวนารุ่นใหม่ Young smart farmer / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Published
[กรุงเทพฯ] : กรมการข้าว, 2560.
Call Number
SB191.R5 ช65 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Visual Loading...

image
มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ กรมการข้าว.
Published
กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, 2560.
Call Number
SB191.R5 ม6 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Visual Loading...

image
เงินทองต้องวางแผน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2560?].
Call Number
HG179 ง73
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles