Search again

Found: 134  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์.
Author
วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WA546 ว6ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ชนก จามพัฒน์.
Author
ชนก จามพัฒน์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WM290 ช3ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงในระหว่างการนัดพบของคู่รักวัยรุ่น : กรณีวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / เสาวนีย์ ไชยาวรรณ.
Author
เสาวนีย์ ไชยาวรรณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
WS462 ส7ป 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน / มณฑกานต์ เวชชาภินันท์.
Author
มณฑกานต์ เวชชาภินันท์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
WF600 ม3ป 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีผลกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง / เจริญ ปราบปรี.
Author
เจริญ ปราบปรี.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WC503 จ4ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในสถานบริการระดับปฐมภูมิ / อุไรวรรณ พานทอง.
Author
อุไรวรรณ พานทอง.
Published
นครศรีธรรมราช : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, 2558.
Call Number
WG340 อ7ป 2558
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยสถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีต่อคู่สมรสในจังหวัดตรัง / สุรพงษ์ ลิ่มอรุณ.
Author
สุรพงษ์ ลิ่มอรุณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WC503 ส7ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งส่งออก อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553 / สุชาติ บุญมาทน.
Author
สุชาติ บุญมาทน.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WC503.6 ส7ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / มันทนา เฮ่าตระกูล.
Author
มันทนา เฮ่าตระกูล.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WP480 ม6ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา / สุภา แก้วบริสุทธิ์.
Author
สุภา แก้วบริสุทธิ์.
Published
สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA30 ส7ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษาวัณโรคปอดในผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อในเขตเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553 / รัตนภรณ์ มังคะมณี.
Author
รัตนภรณ์ มังคะมณี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
Call Number
WF300 ร6ป 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอบน / ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Author
ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WX159 ป6ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์ของมารดาต่อเด็กสมาธิสั้น / จำนงจิตต์ สุขพิทักษ์.
Author
จำนงจิตต์ สุขพิทักษ์.
Published
สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
Call Number
WS111 จ6ป 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยพื้นฐานความรุนแรงของการบาดเจ็บและความวิตกกังวลของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บและพยาบาล / จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Author
จุฬาลักษณ์ ลิ่มลือชา.
Published
สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WA275 จ7ป 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลการสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช / กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Author
กาญจนาภรณ์ ไกรนรา.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QU145 ก6ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles