Search again

Found: 134  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ / จาตุรัตน์ น่าสม.
Author
จาตุรัตน์ น่าสม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลักษณ์, 2557.
Call Number
WG340 จ6ร 2557
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สถานการณ์การบริการสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ประไพพรรณ ทิพย์สุวรรณ.
Author
ประไพพรรณ ทิพย์สุวรรณ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WK810 ป4ส 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สถานการณ์การป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็กวัยก่อนเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ / จันทร์จิรา บุญรุ่ง.
Author
จันทร์จิรา บุญรุ่ง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 255.
Call Number
WF140 จ6ส 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชุมพร / อังคณา ภิโสรมย์.
Author
อังคณา ภิโสรมย์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559.
Call Number
W84.6 อ6อ 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
อัตลักษณ์ของเภสัชกรหญิงในบริบทสังคมเมือง / ฉัตรธิดา หยูคง.
Author
ฉัตรธิดา หยูคง.
Published
สงขลา : สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิาทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
Call Number
WZ112.5 ฉ6อ 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
อาการของภาวะหมดประจำเดือนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ วัยหมดประจำเดือน / วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.
Author
วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล,
Published
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
Call Number
WY156.7 ว6อ 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
เกณฑ์ประเมินการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การทบทวนความรู้ / จุฑามาศ เอกชัย.
Author
จุฑามาศ เอกชัย.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
WF600 จ7ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวทางการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตำบลนาแว จังหวัดนครศรีธรรมราช / อมรรัตน์ รพีศักดิ์สาครกุล.
Author
อมรรัตน์ รพีศักดิ์สาครกุล.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WF140 อ4น 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวทางการจัดการอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มคนที่มีอาชีพทำสวนยางพารา / ลัดดาวัลย์ จุลิรัชนีกร.
Author
ลัดดาวัลย์ จุลิรัชนีกร.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.
Call Number
WE755 ล6น 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
แนวโน้มความเสี่ยงใน 10 ปี ข้างหน้าต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน / จรัญญา จันทร์เพ็ญ.
Author
จรัญญา จันทร์เพ็ญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
WG300 จ4น 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวโน้มยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในทศวรรษหน้าพ.ศ. 2555 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย / นิยม จันทร์แนม.
Author
นิยม จันทร์แนม.
Published
สงขลา : สาขาวิชการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
Call Number
WT120 น6ก 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
โครงการของพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อการจัดการภาวะซีดสำหรับผู้สูงอายุในชนบท / งามเนตร ทองฉิม.
Author
งามเนตร ทองฉิม.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551.
Call Number
WY128 ง6ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles