Search again

Found: 56  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์สึนามิ / กิตติกร ไสยรินทร์.
Author
กิตติกร ไสยรินทร์.
Published
นครศรีธรรมราช : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
HF5415.12.T5 ก6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การกำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / รจนา ล้ำเลิศ.
Author
รจนา ล้ำเลิศ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
HF5548.32 ร3ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินความคุ้มค่าระบบเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Suan dusit internet broadcasting : SDIB) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการ Value measuring methodology (VMM) / จีรพัชร หนูมงกุฎ...
Author
จีรพัชร หนูมงกุฎ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
LB1044.87 จ6ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาติตติรชาดกไปสู่แอนิเมชัน 3 มิติ / อุดร เขียวอ่อน.
Author
อุดร เขียวอ่อน.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
TR897.7 อ7ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาบุคลากรกับผลการดำเนินงานธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / วิยะดา วิริยะภูรี.
Author
วิยะดา วิริยะภูรี.
Published
นครศรีธรรมราช : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
HF5549 ว6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การพัฒนาระบบการรับสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต / เอกภพ คงสง.
Author
เอกภพ คงสง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
HF5383 อ7ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ RFID = Improvement automatioc warehouse with RFID / ชนะ นิมิตรพันธ์.
Author
ชนะ นิมิตรพันธ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
TK6553 ช3ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการระบบการลาบนเครือข่ายอินทราเน็ต / วิชัชฎา ชาติวันชัย.
Author
วิชัชฎา ชาติวันชัย.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
HD5255 ว6ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น / เตชะพิชญ์ เตชะโกสิต.
Author
เตชะพิชญ์ เตชะโกสิต.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
LB1028.5 ต7ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิเคราะห์ปัญหาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ : กรณีศึกษาจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์โครงการ SME Software exchange / พิศฎี ขยันยิ่ง.
Author
พิศฎี ขยันยิ่ง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
Call Number
HD9696.63.T5 พ6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / นันทนา อุษาจารุวิจิตร.
Author
นันทนา อุษาจารุวิจิตร.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
HF5478 น6ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ้ง / วิไลรัตน์ เจียรพงษ์พร.
Author
วิไลรัตน์ เจียรพงษ์พร.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
HG1708.7 ว6ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การสร้างทุนทางสังคมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ปาสาคู : ศึกษากรณีขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง / สาริณีย์ จันทรัศมี.
Author
สาริณีย์ จันทรัศมี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call Number
HM708 ส6ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดผ่านอีเมล์ = An approach to increase effectiveness in doing email marketing / กมลสร วารีแสงทิพย์.
Author
กมลสร วารีแสงทิพย์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
Call Number
HF5415.1265 ก4ก 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อสร้างหอพักเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / รณภูมิ แจ้งวิถี.
Author
รณภูมิ แจ้งวิถี.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2549.
Call Number
HD1382.5 ร3ค 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles