Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ "กรองสถานการณ์" / สุทิติ ขัตติยะ.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545.
Call Number
PN1992.75 ส7ก 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ตัวแปรเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงอาชีพที่ส่งผลต่อความเป็นเอกลักษณ์ ของ รายการโทรทัศน์ "เพื่อนคู่คิด" / สุทิติ ขัตติยะ.
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2546.
Call Number
PN1992.8.O27 ส7ต 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ประมวลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับงานโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, 2546.
Call Number
HE8697.25.T5 ป4 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รายงานการประเมินผลการรายงานสดทางโทรทัศน์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "เส้นทางสู่สภา 2548" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, ...
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานและประสานงาน กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์รายการส่วนผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2548.
Call Number
PN4751 ส7ร 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles