Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุศึกษาและวิทยุโรงเรียน / บุญเกื้อ ควรหาเวช.
Author
บุญเกื้อ ควรหาเวช.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2545.
Call Number
PN1991.5 บ7ก 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ / อนันต์ธนา อังกินันทน์.
Author
อนันต์ธนา อังกินันทน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
Call Number
HM263 อ3ก 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการและเทคนิคของสถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ = Listeningbehaviours and satisfaction on radio programmes andstation techniques of radio of Tha...
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2552.
Call Number
HE8697.25.T5 ส7พ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles