Search again

Found: 233  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Ad@chula on integrated marketing communications / บรรณาธิการ : สราวุธ อนันตชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
HF5415.123 อ7 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Brand postioning / กันต์ฐดิษฎ์ เลิศไพรงาม.
Author
กันต์ฐดิษฎ์ เลิศไพรงาม.
Published
ไอ เอ็ม บุ๊คส์ : กรุงเทพ, 2551.
Call Number
HF5827.2 ก6บ 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge essential / กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge.
Published
กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2550.
Call Number
HD69.B7 บ74 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge Essential / ผู้เรียบเรียง, กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge ; [บรรณาธิการ, อรรถการ สัตยพาณิชย์].
Published
กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2552.
Call Number
HD69.B7 บ74 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge essential : atomic bomb of brand / กองบรรณาธิการ นิตยสาร BrandAge Essential.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2559.
Call Number
HD69.B7 บ74 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge Essential : color series / ผู้เรียบเรียง, กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge ; [คณะบรรณาธิการ, สมบุญ รุจิขจร].
Published
กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2554.
Call Number
HD69.B7 บ74 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge Essential : guru series / ผู้เรียบเรียง, กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge ; [คณะบรรณาธิการ, สมบุญ รุจิขจร].
Published
กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2553.
Call Number
HD69.B7 บ74 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
BrandAge Essential : เสาหลักการตลาด 4.0 / กองบรรณาธิการ นิตยสาร BrandAge Essential.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2560.
Call Number
HD69.B7 บ74 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
Case study 10.0 : blue ocean / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร.
Author
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.
Published
กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550.
Call Number
HF5415.12.T5 ธ6ค 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Celebrity marketing / ศรีกัญญา มงคลศิริ.
Author
ศรีกัญญา มงคลศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : Higher Pr.,
Call Number
HF6146.C4 ศ4ซ 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles