Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ. ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
Published
กรุงเทพฯ : อิมเมจโฟกัส, 2544.
Call Number
TR145 ห3 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
AF SLR คู่มือการใช้งานและเลือกซื้อกล้อง / ทีมวิชาการ PHOTO & LIFE.
Author
ทีมวิชาการ PHOTO & LIFE
Published
กรุงเทพฯ : Photo & Life House, 2539.
Call Number
TR250 ท6อ 2539
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Basic & Advanced Photography ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
Author
ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
Published
กรุงเทพ : Image Focus, 2554.
Call Number
TR267 ป46 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Visual Loading...

image
Let's take better pictures ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอล / ประกาศิต ชาติบุรุษ, ธานี คำมา และ ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์.
Author
ประกาศิต ชาติบุรุษ.
Published
กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น, 2546.
Call Number
TR ป4ถ 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
SILVER.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

image
กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา / อนันต์ ลือขจร.
Author
อนันต์ ลือขจร.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
Call Number
QH211 อ3ก 2535
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
ช่างภาพดิจิตอล / พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ.
Author
พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

image
ตากล้องต้องรู้. ธนา วรสุวัฒน์, สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล, อาทิตย์ แก้วรัตนปัทมา.
Author
ธนา วรสุวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะบุคคลกระปุกเงิน, [2552].
Call Number
TR642 ธ3ต 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ถ่ายภาพสวยด้วย DSLR กับนายตากล้อง / วีรนิจ ทรรทรานนท์.
Author
วีรนิจ ทรรทรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
Call Number
TR267 ว6ถ 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Canon / พลธนดล วนประภาเวช.
Author
พลธนดล วนประภาเวช.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
Call Number
TR256 พ4ถ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ / ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ.
Author
ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
Call Number
TR256 ณ6ถ 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
รอบรู้อุปกรณ์ Macro Ringflash / นิติ เพชรกำแพง.
Author
นิติ เพชรกำแพง.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

image
ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ = The art of photography digital / อำนวยพร บุญจำรัส.
Author
อำนวยพร บุญจำรัส.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
Call Number
TR146 อ635ศ 2561
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles