Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
3 ทศวรรษเนชั่น : จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; จักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ.
Author
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2544.
Call Number
PN5449.T5 ธ3ส 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image

image
คนเฝ้าสื่อ : วิพากษ์เพรียกเรียกสื่อไทยให้ปฏิรูป / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2543.
Call Number
P90 ก8ค 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ครบรอบ 15 ปี สทท. 11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2546.
Call Number
PN1990.6.T5 ค4 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [ และคนอื่น ๆ] ; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ปรีดา อัครจันทโชติ, บรรณาธิการ.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 2541.
Call Number
P90 จ63 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
บทบาทสื่อกับความแตกต่างทางความคิดในสังคม / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.
Published
นนทบุรี : บพิธการพิมพ์, 2552.
Call Number
P90 บ33 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
บทบาทและจริยธรรมสื่อสังคม / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
Author
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2553.
Call Number
P90 ส3บ 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
Call Number
P91 ป6 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ : บันทึกคนข่าว...ทีวีไทย.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2553.
Call Number
JQ1745 ผ64 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
พิศสื่อ พินิจสังคม / พิรงรอง รามสูต.
Author
พิรงรอง รามสูต.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556.
Call Number
P92.T5 พ6พ 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ยกเครื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
P90 ย2 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles