Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์เทียบเคียงเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกับระบบทศนิยมดิวอี้ / โดย ศิริภรณ์ จิรัปปภา.
Author
ศิริภรณ์ จิรัปปภา.
Published
กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2532.
Call Number
Z696 ศ6ก 2532
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การวิเคราะห์และการสร้างเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / รัตนา ณ ลำพูน.
Author
รัตนา ณ ลำพูน.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
Call Number
Z696.D52 ร6ก 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การวิเคราะห์และการสร้างเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / รัตนา ณ ลำพูน.
Author
รัตนา ณ ลำพูน.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Call Number
Z696.D52 ร6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
คู่มือการแบ่งหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้และการกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน / พวา พันธุ์เมฆา.
Author
พวา พันธุ์เมฆา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2539.
Call Number
Z696.D52 พ5ค 2539
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา.
Author
พวา พันธุ์เมฆา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.
Call Number
Z696.D52 พ5ด 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 / พวา พันธุ์เมฆา.
Author
พวา พันธุ์เมฆา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2551.
Call Number
Z696.D51 พ5ด 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles