Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
HA32 ก6ก 2561
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2545].
Call Number
HA32 ก6ก
Location
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
HA32 ก6ก 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2549.
Call Number
HA32 ก6ก 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
HA32 ก6ก 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
HA32 ก6ก 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2550.
Call Number
HA32 ก6ก 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Call Number
HA32 ก6ก 2551
Location
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2555.
Call Number
HA32 ก6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2558.
Call Number
HA32 ก6ก 2558
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles