Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ / กรวรรณ สืบสม.
Author
กรวรรณ สืบสม.
Published
นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559.
Call Number
LB1028.5 ก4ก 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กรมวิชาการ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
Call Number
LB1564.T5 ว6ส 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวทางการพัฒนาไอซีทีในสถาบันการศึกษา พรรณิภา.
Author
พรรณิภา.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-].
Call Number
LB1028.5 พ4นeb
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles