Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
บทที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยง / โดย สุภาพร เชิงเอี่ยม.
Author
สุภาพร เชิงเอี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2550.
Call Number
HF5667.12 ส7บ 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
บทที่ 4 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี : การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง / โดย ถนอม สุรวงศ์ตระกูล.
Author
ถนอม สุรวงศ์ตระกูล.
Published
กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2550.
Call Number
HF5667.12 ถ3บ 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles