Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / คณะผู้จัดทำ ชเนตตี ทินนาม ... [และคนอื่น ๆ] ; ภักดี มะนะเวศ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2564.
Call Number
P96.P85 ม63 2564
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; หัวหน้าโครงการ: สันทัด ทองรินทร์.
Author
สันทัด ทองรินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2565.
Call Number
P92.T5 น85 2565eb,P92.T5 น85 2565
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles